Политика и общество -

Archive for the ‘Образцы Договоров’ Category

Образцы Договоров

20.03.2012

Договір факторингу. Зразок.

Tags: , ,

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
м. _______________ «___» ____________ 201_ р.
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)
(надалі іменується «Фактор») в особі _______________________________________
______________________________________________________________________,
                    (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
______________________________________________________________________
                                   (вказати найменування сторони)
(надалі іменується «Клієнт») в особі _______________________________________
_______________________________________________________________________
                         (вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
                                      (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «Договір») про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов’язується передати грошові кошти в сумі _______________ (надалі іменуються «кошти») в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов’язується відступити Факторові свої права грошової вимоги за _________________ до ________________ (надалі іменується «Боржник») в загальному розмірі ________________ (надалі іменується разом іменуються «вимоги», а окремо — «вимога»).
1.2. Строк та порядок відступлення вимоги (вимог) Клієнтом Фактору визначені в цьому Договорі та додатку N ___ до цього Договору.
1.3. Фактор надає Клієнтові кошти в строк _________ шляхом _________________.
1.4. Клієнт надає Фактору договори, укладені з Боржником (надалі іменуються «договори»), за якими він вважає за можливе відступити Фактору свої вимоги (вимогу), шляхом ___________ в строк _______________. Фактор самостійно вирішує, за якими договорами він згоден прийняти вимоги (вимогу) й повідомляє Клієнта в строк __________ шляхом _______________. При цьому по кожному наданому договору, за яким Фактор згоден прийняти вимогу (вимоги), складається окрема характеристика в строк ___________, яка оформлюється як додаток та з моменту підписання її Сторонами стає невід’ємною частиною цього Договору.
2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Фактор має право:
2.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги (вимог) в передбачені додатком N ___ до цього Договору порядку і строки шляхом _______.
2.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов’язку щодо відступлення Фактору вимоги (вимог).
2.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги (вимог) Фактору шляхом __________ в строк ____________.
2.2. Клієнт має право:
2.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів відповідно до цього Договору.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Фактор зобов’язується:
3.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.
3.2. Клієнт зобов’язується:
3.2.1. Належно виконати свої зобов’язання за цим Договором.
3.3. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _______________________________ шляхом _______________ в строк _______________________________.
4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
4.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
4.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
5.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
5.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ФАКТОР
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
КЛІЄНТ
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ПІДПИСИ СТОРІН
За ФАКТОРА
Керівник ____________/____________/
м. п.
За КЛІЄНТА
Керівник ____________/____________/
м. п.

Образцы Договоров

Договір товарного франчайзингу. Зразок.

Tags: , , ,

Договір товарного франчайзингу
м. ________________ «___» ____________ 20__ року
________________________________________________________ надалі іменується «Правоволоділець», в особі __________________________________________________________, який діє на підставі _______ ____________________________________, з однієї сторони, і ________________________________, надалі іменується «Користувач», в особі директора _____________________________________, який діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується «Договір») про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві за плату на строк ______ (або безстроково) право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території ______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме:
— право на фірмове найменування;
— комерційне позначення;
— комерційну інформацію, що охороняється;
— знак для товарів і послуг;
— _______ (інші виключні права).
1.2. Передача зазначених у п. 1.1 виключних прав від Правоволодільця до Користувача здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України.
2. Умови Договору
2.1. Користувач використовує комплекс виключних прав, що надаються за цим Договором, у такій сфері підприємницької діяльності: ______________.
Метою франчайзингу є __________.
2.2. Для виконання умов цього Договору Правоволоділець надає також:
— право користування ___________________, яке оформляється додатком до цього Договору;
— право на рекламу продукції;
— усю необхідну документацію щодо якості переданого товару.
2.3. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Користувачеві прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього Договору в частині прав і обов’язків, що стосуються відчуженого виключного права.
2.4. У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.
2.5. Якщо в період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.
2.6. Дія цього Договору припиняється, якщо припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом переданих прав відповідно до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.
2.7. За умови належного виконання своїх обов’язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах.
2.8. Правоволоділець має право відмовитися від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом ___________ років від дня закінчення строку дії цього Договору він не укладатиме з іншими особами аналогічні договори, дія яких поширюватиметься на ту саму територію, що й цей Договір.
2.9. Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем зі встановленням верхньої чи нижньої цінової межі.
2.10. Користувач має право продавати товари виключно певній категорії покупців, що мають місцезнаходження (проживання) на визначеній у Договорі території. За необхідності такий перелік оформлюється додатковою угодою, що є невід’ємною частиною цього Договору.
3. Розмір винагороди та порядок її сплати
3.1. За користування комплексом виключних прав, що передається за цим Договором, Користувач сплачує Правоволодільцю платежі у розмірі ______ грн. з періодичністю ____________ шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Правоволодільця.
3.2. Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом внесення змін до цього Договору.
4. Обов’язки Правоволодільця і Користувача
4.1. Правоволоділець зобов’язаний:
— протягом ___________ днів з моменту набрання чинності цим Договором передати Користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, наданих йому за цим Договором;
— проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов’язаних зі здійсненням цих прав протягом _________ днів з моменту __________, але не пізніше ніж ______;
— протягом ____________ днів з моменту набрання чинності цим Договором передати Користувачу передбачені цим Договором ліцензії (дозволи, реєстраційні та правоустановчі документи), забезпечивши їх оформлення у встановленому порядку;
— надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
— надавати товари, якість яких відповідає ____________;
— здійснити реєстрацію цього Договору в органах _______________;
— не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території, а також утримуватися від аналогічної діяльності на території, на яку поширюється дія цього Договору;
— ________________________.
4.2. Обов’язки Користувача:
— використовувати при здійсненні передбаченої цим Договором діяльності фірмове найменування та/або комерційне позначення Правоволодільця в такий спосіб ______________;
— додержувати інструкцій, вказівок Правоволодільця, спрямованих на забезпечення характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються Користувачем при здійсненні наданих йому за цим Договором прав;
— надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар безпосередньо у Правоволодільця;
— не розголошувати одержану від Правоволодільця конфіденційну комерційну інформацію під час строку дії цього Договору, а також протягом _________ після закінчення строку дії цього Договору або його припинення (розірвання);
— інформувати покупців (замовників) про використання фірмового найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації товарів і послуг за договором франчайзингу при виконанні зобов’язань за цим Договором, а також при укладанні договорів із замовниками (покупцями);
— утримуватись від одержання за ____________________ аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) Правоволодільця.
5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6. Вирішення спорів
6.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають під час виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.2. Кожна зі Сторін Договору має право у будь-який час відмовитися від подальшої дії цього Договору за умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.
7. Строк дії Договору та інші умови
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє до «___» ____________ 20__ р.  із урахуванням положень ст. 2 цього Договору.
7.2. Дія цього Договору для третіх осіб набирає чинності з моменту державної реєстрації в органах ____________.
7.3. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється.
7.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.7. Цей Договір складений українською мовою на __ аркушах у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Юридичні адреси та реквізити сторін
Правоволоділець:
Поштова адреса та індекс ___________________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________
Користувач:
Поштова адреса та індекс __________________
Телефон/факс ____________________________
Поточний рахунок ________________________
ЄДРПОУ ________________________________

Підписи сторін
Правоволоділець _________________________
   М. П.
Користувач _____________________________
    М. П.

Образцы Договоров

Ліцензійний договір про використання ноу-хау

Tags: , , , ,

Ліцензійний договір
про використання ноу-хау 
м. ___________ «___» ____________ 200_ р.
_______________________________________________________________________
    (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи)
_______________________________________________________________________,
(надалі іменується «Ліцензіар») з однієї сторони, і ____________________________
_______________________________________________________________________,
         (прізвище, ім’я, по батькові або повна назва юридичної особи)
(надалі іменується  «Ліцензіат») з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), беручи до уваги, що:
а) _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повна
_______________________________________________________________________
назва юридичної особи, що є власником ноу-хау)
має знання і досвід у галузі (для юридичної особи має: у складі (у штаті) осіб, що мають знання і досвід у галузі) ___________________________________________;
б) на ноу-хау, що є предметом цього договору, немає охоронних документів Ліцензіара та ним не подано заявки на територіях, щодо яких надається ліцензія;
в) Ліцензіару надано право на ведення від свого імені переговорів про надання ліцензії на ноу-хау з метою виробництва, використання та продажу _______________________________________________________________________
                                               (найменування продукції)
та на укладення відповідних договорів;
г) Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію на ноу-хау з метою виробництва, використання та продажу;
уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується «Договір») про наступне.
1. Визначення термінів
Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:
1.1. «Ноу-хау» — інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності; точне визначення дається в додатку N 1 до цього Договору.
1.2. «Продукція за ліцензією» (продукція, що використовуватиметься на основі ліцензії) _________________________________________________________.
1.3. «Спеціальне обладнання» — обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (додаток N 2).
1.4. «Конфіденційність» — дотримання заходів із запобігання випадкового чи навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.
1.5. «Звітний період» — період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього договору протягом ___ місяців, починаючи із дня вступу цього договору в силу.
1.6. «Територія» (райони відповідно до адміністративного-територіального поділу країни або галузь промисловості і т. п.) — ______________________________ _______________________________________________________________________
1.7. «Продажна ціна» — визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.
2. Об’єкт договору
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом, виключну/невиключну ліцензію на ноу-хау.
2.1.1. При цьому Ліцензіатові надається право на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на території).
Варіанти п. 2.1.
При виключній ліцензії на надання субліцензії в обсязі переданих виключних прав.
2.1.1. При цьому Ліцензіар не може використовувати вказані права сам, а також передавати їх третім особам.
При невиключній ліцензії:
2.1.2. При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право та передавати його третім особам.
3. Технічна документація
3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для виробництва продукції за ліцензією (перелік та реквізити документів містяться у додатку N 3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата у _____________________________ з дня вступу в силу цього договору.
          (адреса місця передачі)
3.1.1. Технічна документація та матеріали Ліцензіата щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у відповідній галузі промисловості, виготовляються Ліцензіатом за згодою Ліцензіара.
3.1.2. За попередньою домовленістю між Сторонами технічна документація може бути пристосована до умов Ліцензіата.
3.1.3. Технічна документація повинна мати пояснення умовних позначень та заводських норм, на які даються посилання в цій технічній документації.
3.2. При передачі технічної документації складається акт приймання-передачі з підписами уповноважених представників обох сторін.
3.2.1. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з’явилися у строк, встановлений для передачі технічної документації, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок Ліцензіата.
3.2.2. Датою передачі документації вважатиметься дата акта приймання-передачі або дата поштового штемпеля на накладній у випадку передбаченому пп. 3.2.1 цього Договору.
3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов’язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.
3.3.1. В цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями пп. 3.2.2 цього Договору.
3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності.
4. Удосконалення та поліпшення
4.1. Протягом строку дії даного договору Сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ноу-хау продукції за ліцензією.
4.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані удосконалення та поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень узгоджуватимуться Сторонами додатково.
4.3. Захищені та заявлені удосконалення та поліпшення, що стосуються ноу-хау та продукції за ліцензією, а також удосконалення та поліпшення особливої цінності, які створюються однією із Сторін, вважаються такими, що належать їй та в першу чергу будуть запропоновані другій Стороні. Передача цих удосконалень та поліпшень проводиться на умовах окремого ліцензійного договору, як правило, за плату.
4.4. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень чи поліпшень протягом ________ місяців, Сторони мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.
5. Зобов’язання та відповідальність
5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які б могли бути порушені наданням даної ліцензії.
5.2. Ліцензіар гарантує технічну можливість виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(-вах) Ліцензіата та досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.
5.2.1. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у додатку N ___ до цього договору.
5.3. Ліцензіар зобов’язується передати Ліцензіатові комплектні та якісно виготовлені, відповідно до чинних норм і стандартів, технічну документацію та інші матеріали (Сторони можуть застерегти й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).
5.4. Ліцензіат зобов’язується виготовляти продукцію у повній  відповідності до одержаної технічної документації та інструкцій Ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.
(Сторони за домовленістю можуть не включати цей пункт у договір)
5.5. Сторона, що не виконали вищевказаних умов, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв’язку з цим невиконанням збитки в межах ______.
5.6. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до розділу 4 цього Договору Ліцензіар виплачує Ліцензіарові штраф, що вираховується у розмірах ________, але не вище ________.
5.7. Розмір відшкодування збитків та передбачених Договором штрафів, про які одна Сторона може заявити через різні порушення умов цього Договору, не може перевищувати отриманих чи виплачених за розділом 7 цього договору сум, якщо Сторони недомовилися про інше.
6. Технічна допомога в освоєнні виробництва продукції за ліцензією
6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, що відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(-ва) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про потребу у наданні технічної допомоги за ______ місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.
6.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві(-вах) — Ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв’язком та іншими погодженими видами обслуговування відповідно до Додатка ___ до цього Договору.
6.3. Усі витрати, пов’язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, враховуючи оплату вартості перевезення залізницею чи авіаквитків _________________________________ до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за наступними ставками: ________________________________________.
6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та обладнанням на місці, Ліцензіар задовольняє таке прохання.
6.4.1. Усі витрати, пов’язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат.
6.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставляє йому зразки продукції за ліцензією та зразки матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.
(Якщо Ліцензіаром виступає громадянин, пп. 6.4 і 6.5 не застосовуються)
7. Платежі
7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку N 4, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові наступну винагороду, зокрема:
Варіант 1
(передбачає одночасні та поетапні виплати суми, що була обговорена наперед)
а) сума у розмірі _______________________________ гривень виплачується
(цифрами та літерами)
за пред’явленням рахунку у трьох примірниках ______________________________
(банк Ліцензіара)
протягом днів із дати ______________ ____;
б) сума у розмірі _______________________________ гривень виплачується
(цифрами та літерами)
за пред’явленням рахунку у трьох примірниках ______________________________
(банк Ліцензіара)
протягом ______ днів із дати вступу договору в силу;
в) сума в розмірі _______________________________ гривень виплачується
(цифрами та літерами)
за пред’явленням рахунку, у трьох примірниках _____________________________
                                                                                                 (банк Ліцензіара)
та копії акта приймання-передачі або копії накладної, передбачених у п. 3.2 цього договору, протягом ______ днів з дати приймання технічної документації;
г) сума у розмірі _______________________________ гривень виплачується
(цифрами та літерами)
протягом _______ днів з дати початку виробництва/серійного виробництва.
Сторони визначають, що вважається початком виробництва/серійного виробництва.
Варіант 2
(передбачає одночасні або поетапні платежі та подальші поточні відрахування
протягом строку дії цього договору)
7.1.1. початкова виплата у розмірі ___________________________________
                                                                            (цифрами та літерами)
гривень виплачується протягом _______________ днів із дати набрання чинності цим договором _________________________________________________________;
                             (банк Ліцснзіара)
7.1.2. поточні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ____ % від продажної ціни продукції за ліцензією і ____ % від продажної ціни спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом;
— поточні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі _____________________________________________________ гривень за одиницю
                                                (цифрами та літерами)
(штуку, кілограм і т. п.) продукції за ліцензією ______________________________
                                                                                            (цифрами та літерами)
гривень за одиницю спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом.
7.1.3. З урахуванням специфіки предмета цього договору Сторони можуть домовитися про платежі у вигляді роялті, без попередньої оплати;
7.2. початкова оплата у розмірі, передбачена у пп. 7.1.1 цього Договору гривень, включає:
7.2.1. суму у розмірі _______________________________________ гривень,
                           (цифрами та літерами)
виплачується за пред’явленням рахунку у трьох примірниках __________________
(банк Ліцензіара)
протягом ________ днів із дати вступу цього договору в силу (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом і т. п.);
7.2.2. суму у розмірі ________________________________________ гривень
                                 (цифрами та літерами)
виплачується протягом _____ днів після передачі технічної документації, вказаної у розділі 3 цього договору. Виплата проводиться в тому самому порядку, з ___________ додатком до рахунку копії акта приймання-передачі або копії відправленої поштою накладної, як це передбачено п. 3.2.2;
7.2.3. поточні відрахування (роялті) у % або гривнях, як це передбачено у підпункті 7.1.2  Варіанта 2.
7.3. Поточні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ___ днів після закінчення відповідного звітного періоду.
7.4. Усі платежі за цим договором є платежами нетто на користь Ліцензіара.
7.4. Після припинення строку дії цього Договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно здійснені платежі за зобов’язаннями, які виникли у період дії цього Договору.
8. Інформація та звітність
8.1. Ліцензіат протягом ___ днів після закінчення відповідного звітного періоду, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також дані про продажні ціни на продукцію за ліцензією та спеціальну продукцію.
8.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними. Ліцензіат зобов’язується забезпечити можливість такої перевірки.
(Розділ 8 застосовується у випадках, коли платежі здійснюються відповідно до розділу 7 (Варіант 2).
9. Забезпечення конфіденційності
9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зі збереження конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації та інформації, що стосуються виробництва продукції за ліцензією та спеціальної продукції.
9.1.1. Сторони зобов’язуються вживати усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості.
9.2. З переданою документацією, наданою інформацією можуть бути ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та партнерів з кооперації, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції за ліцензією.
9.3. У разі розголошення Ліцензіатом чи його партнерами з кооперації відомостей, що містяться у вказаній документації та зазначеної інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові понесені ним у зв’язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.
9.4. Зобов’язання дотримання конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору чи його дострокового розірвання протягом наступних ___ (днів) років.
10. Захист прав, що передаються
10.1. Якщо після укладення цього договору будь-які треті особи подадуть заявку на патент або їм будуть видані патенти на відповідній території, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата права повністю або частково використовувати ноу-хау, Сторони негайно після того, як їм стане відомо про це, вчинять спільні дії на захист ноу-хау і у разі необхідності з оспорювання дійсності заявок чи патентів третіх осіб, а також здійснять інші заходи, пов’язані з належним виконанням цього Договору.
10.2. У разі якщо до Ліцензіата будуть пред’явлені претензії чи позов із приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим договором Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою Ліцензіара зобов’язується врегулювати такі претензії або здійснити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків для Ліцензіата. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки у результаті врегулювання вказаних претензій чи закінчення судових процесів будуть розподілені між Сторонами за їх домовленістю.
11. Реклама
11.1. Ліцензіат має право/зобов’язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.
11.2. Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара Сторони врегульовують окремою угодою.
12. Вирішення спорів
12.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом з питань, які передбачені цим договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.
12.2. У разі неможливості вирішення даних спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у ____________________ порядку.
13. Строки дії договору
13.1. Цей договір укладений на _____ років і вступає в силу з дати його підписання чи схвалення відповідними компетентними органами, якщо це схвалення необхідне (не пізніше ______ місяців з дати підписання). В останньому випадку договір вступає в силу в момент відправки повідомлення про схвалення іншою Стороною.
13.2. Цей договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.
13.2.1. Умови продовження строку дії цього Договору визначаються Сторонами за шість місяців до закінчення строку дії Договору.
13.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову п. п. ___________ цього Договору. Однак Стороні, у випадку не виконання нею свого зобов’язання, буде надано _______ місяців для усунення порушення.
13.4. Якщо цей Договір буде достроково розірваний через невиконання Ліцензіатом своїх зобов’язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати продукцію ноу-хау в будь-якій іншій формі і зобов’язаний повернути Ліцензіатові всю технічну документацію.
13.5. Після закінчення строку дії цього Договору Ліцензіат має право використовувати об’єкт даного договору безплатно, якщо додатково не буде узгоджено інше.
14. Інші умови
14.1. Права та обов’язки кожної зі Сторін за цим Договором не можуть передаватися третім особам без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.
14.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
14.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
14.4. У випадках, не передбачених цим Договором, застосовуються положення чинного законодавства України.
14.5. Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.
14.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЛІЦЕНЗІАР
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ЛІЦЕНЗІАТ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ПІДПИСИ СТОРІН
Керівник _____________/__________/
____________
(дата)
м. п.
Керівник ______________/_________/
____________
(дата)
м. п.
Додатки
Додаток N 1. Точне визначення ноу-хау.
Додаток N 2. Перелік спеціального обладнання.
Додаток N 3. Технічна документація.
Додаток N 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією.

Образцы Договоров

Строковий трудовий договір. Зразок.

Tags: , , ,

Строковий трудовий договір N _____
м. _____________                                                                                                     «___» ____________ 20__ р.
Цей документ належить до конфіденційної  інформації та не підлягає розголошенню без письмового дозволу керівника АТ»***”
Акціонерне товариство «***» (далі — «Підприємство») в особі директора ________________________ (далі — «Роботодавець»), яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадян _________________________- (далі — «Працівник»), з іншої сторони, керуючись Кодексом законів про працю України, уклали цей Строковий трудовий договір про наступне:
1. Предмет договору, строк дії, загальні вимоги та визначення
1.2. Предметом даного Строкового трудового договору (далі — «Договір») є трудові відносини в межах визначених цим Договором посадових обов’язків між Працівником і Підприємством, які з боку останньої реалізуються Роботодавцем.
1.3. Строковий трудовий договір — є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов’язується виконувати роботу в межах посадових обов’язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов’язків, що визначені в цьому Договорі з підляганням внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а Роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та організаційні умови праці, необхідні для виконання посадових обов’язків Працівником та внутрішніх розпорядчих документів Підприємства, в т. ч. що стосуються інформаційної системи Підприємства, інтелектуальної власності Підприємства, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства.
1.4. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують права та обов’язки Працівника в частині дотримання вимог, що стосуються інформаційної системи, інтелектуальної власності, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства і не заперечують права на реалізацію трудових відносин Працівником з іншою, ніж Підприємство стороною без письмового дозволу Підприємства у випадках, коли мова не йдеться про послуги та товари, а також пов’язану з цими питаннями наукову (викладацьку) діяльність, що є конкурентними по відношенню до послуг, товарів та бізнес-планів Підприємства. Трудові відносини між Працівником і Підприємством не заперечують також в контексті вищезазначеного наявності записів у трудовій книжці Працівника щодо дотримання Працівником вимог цього договору.
1.5. Працівник зобов’язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах посадових обов’язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж посадових обов’язків, що визначені в додатку до цього Договору і є невід’ємною частиною цього Договору. Одночасно, відповідно до структури Підприємства та наявності підлеглих, Працівник зобов’язується організовувати роботу для виконання положень Статуту Підприємства в межах посадових обов’язків, дотримуючись особисто принципів доброзичливості, своєчасності, достовірності, повноти та професійної відповідальності та аналогічних позитивних принципів щодо роботи Підприємства та які не можуть асоціюватись з такими рисами індивідуального характеру, як егоїзм, перекручення достовірності фактів та даних, недоброзичливість до клієнтів та співробітників Підприємства. Працівник зобов’язується дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі Підприємства об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб (по відношенню до цього Договору). Результатом виконання посадових обов’язків має бути забезпечення роботи щодо отримання доходу та прибутку Підприємства.
1.6. Працівник приймається на посаду ______________________________________
1.7. Цей Договір набуває чинності з «___» ____________ 20__ року на підставі наказу по Підприємству та діє до «___» ____________ 20__ року.
1.8. Терміном «Сторони» в цьому Договорі позначаються Підприємство і Працівник.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. Роботодавець зобов’язаний:
2.1.1. Виплачувати Працівнику заробітну плату згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі та додатках до нього.
2.1.2. Створювати умови, необхідні для виконання Працівником своїх посадових обов’язків.
2.1.3. Забезпечувати Працівника матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання роботи.
2.1.4. Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.1.5. Сприяти підвищенню професійного та загальноосвітнього рівня Працівника.
2.1.6. Не переводити Працівника на іншу роботу без згоди чи заяви останнього. Вважати цей Договір після терміну його закінчення — безстроковим, за умов відсутності підписаного Сторонами протоколу про його розірвання на дату закінчення цього Договору.
2.1.7. Виплачувати Працівнику авторську винагороду (роялті) на підставі ліцензійного договору (ліцензійних договорів), якщо об’єкт права інтелектуальної власності, автором або співавтором якого є Працівник, є таким, що збільшує доход (прибутки) Підприємства.
2.2. Роботодавець має право:
2.2.1. Вимагати усунення недоліків, допущених Працівником в процесі виконання ним своїх посадових обов’язків.
2.2.2. Притягувати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в разі порушення ним цього Договору.
2.3. Працівник зобов’язується:
2.3.1. Якісно та в установлений термін виконувати роботу, покладену на нього цим Договором.
2.3.2. Дотримуватись вимог, що стосуються інформаційної системи, інтелектуальної власності, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства, які регламентує Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.3.3. Дотримуватись режиму доступу до інформації Підприємства, яка поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну та таємну інформацію) та які регламентує Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.3.4. Дотримуватись режиму поширення інформації Підприємства, яка поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну та таємну інформацію) та які регламентує Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.3.5. Визнавати права власності на інформацію Підприємства як об’єкт чи об’єкти цивільних прав.
2.3.6. Визнавати право щодо відшкодування шкоди (збитку, компенсації), завданій діловій репутації (гудвілу) та/або назві (бренду, торговельній марці) Підприємства в разі доведення фактів порушення вимог цього договору та вимог Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.3.7. Дбайливо ставитись до майна Підприємства, в т. ч. до майна або майнових прав, що знаходиться чи знаходяться в користуванні Працівника.
2.3.8. В першу чергу надавати пріоритет Підприємству, як власнику щодо створених об’єктів права інтелектуальної власності в процесі виконання трудових обов’язків (період дії цього Договору та після розірвання цього Договору, враховуючи норми п. 1.5 цього Договору).
2.3.9. Довести до Роботодавця повну та об’єктивну інформацію щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності, які на час підписання цього Договору є юридично зареєстрованою або інвентаризованою власністю (співвласністю) Працівника в іншому бізнесі (підприємницькій діяльності) і які не порушують права третіх осіб щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності. В першу чергу надавати пріоритет Підприємству щодо використання зазначених об’єктів права інтелектуальної власності, які на час підписання цього Договору є власністю (співвласністю) Працівника в разі зацікавленості Роботодавця.
2.3.10. Підготувавши письмову заяву на ноу-хау, рацпропозицію тощо, інформувати Роботодавця про потреби, що виникли і які є обґрунтованими та економічно доцільними для Підприємства.
2.3.11. Не пізніше 3-х робочих днів письмово повідомити Роботодавця про зміни даних, зазначених у п. 9.2 цього Договору.
2.3.12. В разі звільнення за власним бажанням з Підприємства не працювати протягом трьох наступних років на ринку виробництва та реалізації послуг і товарів, а також не проводити пов’язану з цими питаннями консультаційну (в т. ч. консалтингову) та наукову (в т. ч. викладацьку) діяльність, що є конкурентними по відношенню до послуг, товарів та бізнес-планів Підприємства за умов відсутності письмового погодження між Підприємством та суб’єктом підприємницької діяльності, з яким будуть пов’язані нові трудові відносини Працівника щодо роботи на ринку послуг та товарів, що є конкурентними у відношенні до послуг, товарів та бізнес-планів Підприємства.
2.3.13. Нести відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, завдану діловій репутації Підприємства та його акціонерам (власникам) та попередити в разі звільнення з Підприємства нового суб’єкта підприємницької діяльності, з яким будуть пов’язані нові трудові відносини Працівника про вимоги цього договору та про зміст Положення про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства.
2.4. Працівник має право:
2.4.1. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього посадових обов’язків.
2.4.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення як виконуваної ним роботи, так і роботи Підприємства в цілому, не порушуючи принципи доброзичливості та умови конфіденційності.
3. Особливості режиму робочого часу
3.1. Сторони в межах цього Договору визнають, що режим робочого часу Працівника є повним робочим днем та враховує додаткову оплату понад нормованих робочим часом годин в разі виникнення обставини, коли мова йдеться про збільшення кількості клієнтів та доходу (прибутку) Підприємства.
3.2. Сторони в межах цього Договору визнають, що  робочий час, що витрачається поза приміщенням Підприємства, має сприяти підвищенню професійного та загальноосвітнього рівня Працівника одночасно з підвищенням фінансової стабільності, іміджу і конкурентоздатності Підприємства.
4. Умови матеріального забезпечення та соціальні гарантії
4.1. За виконання посадових обов’язків, передбачених у додатку до цього Договору працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі: ________ щомісяця.
4.2. Розмір посадового окладу може бути збільшеним на підставі додатково укладених Сторонами письмових угод до пункту 4.1 цього Договору.
4.3. Працівнику з боку Підприємства надаються гарантії і виплачуються компенсації, визначені законодавством про працю та системою внутрішнього заохочення (преміювання) Підприємства на підставі додатково укладених Сторонами письмових угод.
4.4. Працівник підлягає всім видам обов’язкового державного страхування відповідно до вимог діючого законодавства України.
4.5. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю __ календарних днів в строки, передбачені Графіком відпусток.
4.6. При наявності поважних причин, згідно з чинним законодавством, та при хворобі (лікарняний лист) Працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати (у випадку хвороби, — в межах лікарняного листка).
5. Відповідальність Сторін
5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. Працівник несе матеріальну відповідальність та інші види відповідальності за збитки, завдані об’єкту права інтелектуальної власності, яким є назва Підприємства у відповідності до норм, викладених в Положенні про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства, зміст якого Роботодавець письмово доводить до нього і який є загальнодоступним.
5.3. Працівник несе матеріальну відповідальність та інші види відповідальності за збитки, завдані об’єкту права інтелектуальної власності, яким є назва Підприємства у відповідності до норм, викладених в Положенні про інформаційну систему, інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Підприємства, що виникли внаслідок плагіату авторських прав Підприємства. Під плагіатом Сторони розуміють оприлюднення (опублікування) повністю або частково (в т. ч. в межах 10 % від оригіналу) твору (авторських прав) Підприємства під іменем особи, яка не є автором цього твору.
5.3. Роботодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю Працівника, пов’язану з виконанням останнім своїх посадових обов’язків під час дії цього договору.
6. Зміни, припинення та порядок розірвання Договору
6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін та письмово оформлюються додатковою угодою.
6.2. Цей Договір припиняє свою дію у випадках:
6.2.1. Письмової згоди сторін, оформленою протоколом щодо припинення.
6.2.2. З інших підстав, передбачених трудовим законодавством України та щодо яких є письмові документи (заяви, накази, протоколи тощо).
6.2.3. Ліквідації Підприємства як юридичної особи.
6.3. Про своє бажання достроково припинити цей Договір Сторони повинні попередити одна одну не пізніше, ніж за два тижні до бажаної дати розірвання цього Договору у письмовій формі.
6.4. В разі складання Роботодавцем акта про незадовільне виконання посадових обов’язків Співробітником або про порушення Співробітником умов конфіденційності Підприємства, Роботодавець має пріоритет щодо п. 6.3 цього Договору.
7. Трудові спори
7.1. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
8. Інші умови
8.1. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.2. Цей Договір укладено українською мовою  у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.
9. Адреси та додаткова інформація щодо сторін

9.1. Відомості про Підприємство:
Повна назва: Акціонерне товариство «***»
Адреса: _______________________________________________________________________
Ідентифікаційний код: ________________.
9.2. Відомості про Співробітника:
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________________________
Дата, місяць, рік та місце народження
_______________________________________________________
Паспортні дані: ______________________________________________________________________
(номер, серія, ким, де і коли було видано паспорт громадянина України та закордонний паспорт)
Адреса фактичного проживання ____________________________________________________________
Адреса за пропискою в паспорті ____________________________________________________________
Контактний та домашній телефони _________________________________________________________
9.3. Співробітник надає Роботодавцю:
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера _________________;
— копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта);
— копію документа про закінчення спеціальних фахових установ;
— копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації (у разі його наявності);
— трудову книжку (у разі можливості).
Цей Договір укладено в двох примірниках на п’яти аркушах, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність решти його положень. Недійсне положення замінюється допустимим в правовому відношенні. Зміни проводяться в письмовій формі.
Працівник
___________________________________
    (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
Роботодавець
________________________________
              (підпис, М. П.)

Образцы Договоров

Шлюбний договір. Зразок

Tags: , ,

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. __________________ «___» ____________ 20__ р.

Ми, ______________, що проживає за адресою _______________________, паспорт: серія ___ N _______, виданий _________________ «___» ____________ р., і _________________, що проживає за адресою: _____________________, паспорт: серія ___ N ___, виданий ____ «__» ________ р., подавши «__» _________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права та обов’язки, керуючись ст. 92 — 102 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про наступне.
1. Майно, яке набуватиметься нами в шлюбі, та не пов’язане з підприємницькою діяльністю _______________, належить нам на праві спільної сумісної власності. Частки у спільній власності визначаються рівними.
Це право зберігається за нами і в разі, коли один з нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства або доглядом за дітьми.
2. Майно, кошти, цінні папери та інші активи, придбані _________ у шлюбі у зв’язку з його діяльністю як підприємця, є його особистою приватною власністю і поділу не підлягають.
3. Майно, що належить кожному з нас, придбане до шлюбу, є його приватною власністю*.
4. На праві спільної сумісної власності (або, навпаки, на праві приватної власності кожного з нас) нам належатиме також майно, придбане кожним з нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також цінні (вартістю понад ___________________) речі індивідуального користування.
5. Інше майно, придбане кожним з нас до шлюбу або придбане кожним з нас за час шлюбу, але за кошти, які належали кожному з нас особисто, а також придбане кожним з нас за час шлюбу у порядку спадкоємства, є приватною власністю кожного з нас.
6. Я, _________________________, зобов’язуюсь разом із своєю дружиною ____________________, утримувати її непрацездатну матір — __________________, надавши можливість для проживання разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ___________ грн.
У зв’язку із цим при можливому поділі майна, придбаного під час шлюбу, розмір частки дружини __________________ зменшується відповідно на суму, яка буде витрачена на утримання її матері.
7. Я, ____________________________, зобов’язуюсь економно відноситися до сімейного бюджету, здійснювати облік здійснених затрат покупок понад ______________ грн., про що повідомляти чоловіка.
8. Придбання речей для сім’ї на суму понад __________________ грн. може здійснюватися за спільною попередньою домовленістю подружжя.
9. На укладення будь-яких угод, пов’язаних з діяльністю _____________ як бізнесмена, він не зобов’язаний одержувати згоду дружини.
10. У разі втрати одним з подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.
11. Я, _________________________, зобов’язуюсь забезпечити проживання своєї сім’ї в окремій квартирі, окремо від батьків впродовж перших п’яти років подружнього життя.
12. Затрати по укладенню цього шлюбного договору несе _______________ (ми несемо порівну).
13. Цей шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до моменту реєстрації шлюбу.

14. Цей шлюбний договір набуває чинності в день реєстрації шлюбу між ___________________________ і ______________________.
15. Цей шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.
16. Зміни до цього шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
17. Цей шлюбний договір також може бути змінений у випадку і в порядку, визначених чинним в Україні сімейним законодавством.
18. Ми маємо право відмовитися від цього шлюбного договору. Наші права та обов’язки, визначені цим шлюбним договором, припиняються в день подання нами нотаріусу заяви про відмову від цього шлюбного договору.
19. На вимогу одного з нас цей шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, які мають важливе значення, зокрема в разі неможливості його виконання.
20. Цей шлюбний договір складений українською мовою на _____ аркушах у трьох автентичних екземплярах, один з яких зберігається у справах ___________ нотаріальної контори, а два інших видаються кожному з подружжя.

Підписи:

Чоловік _______________/______/ Дружина _______________/________/

____________
* Тут можна вказати, яке конкретно майно, наприклад, на підставі технічного паспорта, виданого _______________, автомобіль _________, двигун __________, шасі _________, кузов N ___________, державний номерний знак ______________, зареєстрований ______________________, та ін. Або, навпаки, вказати, що таке майно переходить в спільну сумісну власність (підлягає перереєстрації на ім’я другого з подружжя).